en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
版版六十四 (bǎn bǎn liù shí sì)
板板六十四 (bǎn bǎn liù shí sì)
板上钉钉 (bǎn shàng dìng dīng)
板上砸钉 (bǎn shàng zá dīng)
阪上走丸 (bǎn shàng zǒu wán)
版筑饭牛 (bǎn zhù fàn niú)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s