en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
帮狗吃食 (bāng gǒu chī shí)
邦国殄瘁 (bāng guó tiǎn cuì)
帮虎吃食 (bāng hǔ chī shí)
帮闲钻懒 (bāng xián zuān lǎn)
邦以民为本 (bāng yǐ mín wéi běn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s