en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
蚌病成珠 (bàng bìng chéng zhū)
蚌病生珠 (bàng bìng shēng zhū)
棒打鸳鸯 (bàng dǎ yuān yāng)
傍观冷眼 (bàng guān lěng yǎn)
傍观者清 (bàng guān zhě qīng)
傍观者审,当局者迷 (bàng guān zhě shěn dāng jú zhě mí)
傍花随柳 (bàng huā suí liǔ)
傍人篱壁 (bàng rén lí bì)
傍人篱落 (bàng rén lí luò)
傍人门户 (bàng rén mén hù)
蚌鹬相持 (bàng yù xiāng chí)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.017s