en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
本固邦宁 (běn gù bāng níng)
本来面目 (běn lái miàn mù)
本末倒置 (běn mò dào zhì)
本末源流 (běn mò yuán liú)
本同末离 (běn tóng mò lí)
本同末异 (běn tóng mò yì)
本乡本土 (běn xiāng běn tǔ)
本相毕露 (běn xiàng bì lù)
本小利微 (běn xiǎo lì wēi)
本性难移 (běn xìng nán yí)
本支百世 (běn zhī bǒ ishì)
本枝百世 (běn zhī bǒ ishì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s