en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
笨口拙舌 (bèn kǒu zhuō shé)
笨鸟先飞 (bèn niǎo xiān fēi)
坌鸟先飞 (bèn niǎo xiān fēi)
笨手笨脚 (bèn shǒu bèn jiǎo)
笨头笨脑 (bèn tóu bèn nǎo)
笨嘴笨舌 (bèn zuǐ bèn shé)
笨嘴拙舌 (bèn zuǐ zhuō shé)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s