en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
鞭擗进里 (bī anpì jìn lǐ)
逼不得已 (bī bù dé yǐ)
逼良为娼 (bī liáng wéi chāng)
逼人太甚 (bī rén tài shèn)
逼上梁山 (bī shàng liáng shān)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.026s