en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
45 Chengyu
别抱琵琶 (bié bào pí pá)
别财异居 (bié cái yì jū)
别出机杼 (bié chū jī zhù)
别出手眼 (bié chū shǒu yǎn)
别出新裁 (bié chū xīn cái)
别出心裁 (bié chū xīn cái)
别出新意 (bié chū xīn yì)
别创一格 (bié chuàng yí gé)
别风淮雨 (bié fēng huái yǔ)
别鹤孤鸾 (bié hè gū luán)
别鹤离鸾 (bié hè lí lá un)
别籍异财 (bié jí yì cái)
别籍异居 (bié jí yì jū)
别居异财 (bié jū yì cái)
别具肺肠 (bié jù fèi cháng)
别具慧眼 (bié jù huì yǎn)
别具匠心 (bié jù jiàng xīn)
别具手眼 (bié jù shǒu yǎn)
别具心肠 (bié jù xīn cháng)
别具一格 (bié jù yī gé)
别具只眼 (bié jù zhī yǎn)
别开生面 (bié kāi shēng miàn)
别开蹊径 (bié kāi xī jìng)
别开一格 (bié kāi yí gé)
别来无恙 (bié lái wú yàng)
别类分门 (bié lèi fān mén)
别生枝节 (bié shēng zhī jié)
别树一旗 (bié shù yī qí)
别树一帜 (bié shù yī zhì)
别无长物 (bié wú cháng wù)
别无二致 (bié wú èr zhì)
别无他物 (bié wú tā wù)
别有洞天 (bié yǒu dòng tiān)
别有肺肠 (bié yǒu fèi cháng)
别有风趣 (bié yǒu fēng qù)
别有风味 (bié yǒu fēng wèi)
别有人间 (bié yǒu rén jiān)
别有天地 (bié yǒu tiān dì)
别有心肠 (bié yǒu xīn cháng)
别有心肝 (bié yǒu xīn gān)
别有用心 (bié yǒu yòng xīn)
别有滋味 (bié yǒu zī wèi)
别置一喙 (bié zhì yī huì)
别作良图 (bié zuò liáng tú)
别作一眼 (bié zuò yī yǎn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.004s