en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
彬彬济济 (bīn bīn jǐ jǐ)
彬彬有礼 (bīn bīn yǒu lǐ)
宾餞日月 (bīn jiàn rì yuè)
宾饯日月 (bīn jiàn rì yuè)
宾客如云 (bīn kè rú yún)
宾客盈门 (bīn kè yíng mén)
宾客迎门 (bīn kè yíng mén)
宾来如归 (bīn lái rú guī)
宾朋满座 (bīn péng mǎn zuò)
宾入如归 (bīn rù rú guī)
宾至如归 (bīn zhì rú guī)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.019s