en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
83 Chengyu
掤扒吊拷 (bīng bā diào kǎo)
兵败如山倒 (bīng bài rú shān dǎo)
兵不接刃 (bīng bù jiē rèn)
兵不污刃 (bīng bù wū rèn)
兵不雪刃 (bīng bù xuě rèn)
兵不血刃 (bīng bù xuè rèn)
兵不厌权 (bīng bù yàn quán)
兵不厌诈 (bīng bù yàn zhà)
兵不由将 (bīng bù yóu jiàng)
兵藏武库,马入华山 (bīng cáng wǔ kù mǎ rù huà shān)
兵车之会 (bīng chē zhī huì)
兵出无名 (bīng chū wú míng)
冰冻三尺,非一日之寒 (bīng dòng sān chǐ fēi yī rì zhī hán)
兵多将广 (bīng duō jiàng guǎng)
兵多者败 (bīng duō zhě bài)
兵戈扰攘 (bīng gē rǎo rǎng)
兵贵神速 (bīng guì shén sù)
兵贵先声 (bīng guì xiān shēng)
冰寒于水 (bīng hán yú shuǐ)
冰壶秋月 (bīng hú qiū yuè)
兵荒马乱 (bīng huāng mǎ luàn)
兵慌马乱 (bīng huāng mǎ luàn)
冰魂素魄 (bīng hún sù pò)
冰魂雪魄 (bīng hún xuě pò)
冰肌雪肠 (bīng jī xuě cháng)
冰肌玉骨 (bīng jī yù gǔ)
冰洁玉清 (bīng jié yù qīng)
冰洁渊清 (bīng jié yuān qīng)
冰解的破 (bīng jiě dì pò)
冰解冻释 (bīng jiě dòng shì)
冰解壤分 (bīng jiě rǎng fēn)
冰解云散 (bīng jiě yún sàn)
兵精粮足 (bīng jīng liáng zú)
冰壸秋月 (bīng kǔn qiū yuè)
兵来将挡,水来土掩 (bīng lái jiàng dǎng shuǐ lái tǔ yǎn)
兵来将敌,水来土堰 (bīng lái jiàng dí shuǐ lái tǔ yàn)
兵来将迎,水来土堰 (bīng lái jiàng yíng shuǐ lái tǔ yàn)
兵连祸接 (bīng lián huò jiē)
兵连祸结 (bīng lián huò jié)
兵临城下 (bīng lín chéng xià)
兵马不动,粮草先行 (bīng mǎ bù dòng liáng cǎo xiān xíng)
兵马未动,粮草先行 (bīng mǎ wèi dòng liáng cǎo xiān xíng)
兵拏祸结 (bīng ná huò jié)
兵强将勇 (bīng qiáng àng yǒng)
兵强马壮 (bīng qiáng mǎ zhuàng)
兵强则灭 (bīng qiáng zé miè)
冰清水冷 (bīng qīng shuǐ lěng)
冰清玉粹 (bīng qīng yù cuì)
冰清玉洁 (bīng qīng yù jié)
冰清玉润 (bīng qīng yù rùn)
兵戎相见 (bīng róng xiāng jiàn)
冰散瓦解 (bīng sàn wǎ jiě)
冰山难靠 (bīng shān nán kào)
冰山易倒 (bīng shān yì dǎo)
冰炭不同炉 (bīng tàn bù tóng lú)
冰炭不同器 (bīng tàn bù tóng qì)
冰炭不投 (bīng tàn bù tóu)
冰炭不相容 (bīng tàn bù xiāng róng)
冰炭不言,冷热自明 (bīng tàn bù yán lěng rè zì míng)
冰天雪地 (bīng tiān xuě dì)
冰天雪窖 (bīng tiān xuě jiào)
冰天雪窑 (bīng tiān xuě jiào)
兵微将寡 (bīng wēi jiàng guǎ)
兵未血刃 (bīng wèi xuě rèn)
兵闻拙速 (bīng wén zhuō sù)
兵无常势 (bīng wú cháng shì)
兵无常形 (bīng wú cháng xíng)
兵无血刃 (bīng wú xuè rèn)
冰消冻解 (bīng xiāo dòng jiě)
兵销革偃 (bīng xiāo gé yǎn)
冰消瓦解 (bīng xiāo wǎ jiě)
冰消雾散 (bīng xiāo wù sàn)
冰销雾散 (bīng xiāo wù sàn)
冰消雪释 (bīng xiāo xuě shì)
冰销叶散 (bīng xiāo yè sàn)
冰消云散 (bīng xiāo yún sàn)
冰心一片 (bīng xīn yī piàn)
兵行诡道 (bīng xíng guǐ dào)
兵凶战危 (bīng xiōng zhàn wēi)
冰雪聪明 (bīng xuě cōng míng)
冰雪严寒 (bīng xuě yán hán)
兵在精而不在多 (bīng zài jīng ér bù zài duō)
兵在其颈 (bīng zài qí jǐng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.017s