en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
跛鳖千里 (bǒ biē qiān lǐ)
簸土扬沙 (bǒ tǔ yáng shā)
跛行千里 (bǒ xíng qiān lǐ)
簸扬糠粃 (bǒ yáng kāng bǐ)
簸之扬之,穅粃在前 (bǒ zhī yáng zhī kāng bǐ zài qián)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.018s