en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
逋慢之罪 (bū màn zhī zuì)
逋逃之臣 (bū táo zhī chén)
逋逃之薮 (bū táo zhī sǒu)
餔糟歠醨 (bū zāo chuò lí)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s