en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
19 Chengyu
藏锋敛锷 (cáng fēng liǎn è)
藏锋敛锐 (cáng fēng liǎn ruì)
藏锋敛鋭 (cáng fēng liǎn ruì)
藏锋敛颖 (cáng fēng liǎn yǐng)
藏弓烹狗 (cáng gōng pēng gǒu)
藏垢纳污 (cáng gòu nà wū)
藏龙卧虎 (cáng lóng wò hǔ)
藏怒宿怨 (cáng nù sù yuàn)
藏器待时 (cáng qì dài shí)
藏巧于拙 (cáng qiǎo yú zhuō)
藏头亢脑 (cáng tóu kàng nǎo)
藏头露尾 (cáng tóu lù wěi)
藏污纳垢 (cáng wū nà gòu)
藏形匿影 (cáng xíng nì yǐng)
藏之名山 (cáng zhī míng shān)
藏之名山,传之其人 (cáng zhī míng shān chuán zhī qí rén)
藏诸名山 (cáng zhū míng shān)
藏诸名山,传之其人 (cáng zhū míng shān chuán zhī qí rén)
藏踪蹑迹 (cáng zōng niè jī)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.017s