en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
参差不齐 (cēn cī bù qí)
参差不一 (cēn cī bù yī)
参差错落 (cēn cī cuò luò)
骖风驷霞 (cēn fēng sì xiá)
参伍错综 (cēn wǔ cuò zōng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.036s