en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
拆白道字 (chāi bái dào zì)
拆东补西 (chāi dōng bǔ xī)
拆东墙补西墙 (chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng)
钗横鬓乱 (chāi héng bìn luàn)
钗荆裙布 (chāi jīng qún bù)
拆牌道字 (chāi pái dào zì)
拆西补东 (chāi xī bǔ dōng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.027s