en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
23 Chengyu
蝉緌蟹匡 (chán)
蝉不知雪 (chán bù zhī xuě)
蝉喘雷干 (chán chuǎn léi gān)
蝉腹龟肠 (chán fù guī cháng)
蟾宫扳桂 (chán gōng bān guì)
蟾宫折桂 (chán gōng zhé guì)
缠夹不清 (chán jiā bù qīng)
谗口铄金 (chán kǒu shuò jīn)
蝉联蚕绪 (chán lián cán xù)
蝉联往复 (chán lián wǎng fù)
挦绵扯絮 (chán mián chě xù)
缠绵床褥 (chán mián chuáng rù)
缠绵悱恻 (chán mián fěi cè)
缠绵缱绻 (chán mián qiǎn quǎn)
缠绵蕴藉 (chán mián yùn jiè)
蝉衫麟带 (chán shān lín dài)
禅世雕龙 (chán shì diāo lóng)
蝉蜕龙变 (chán tuì lóng biàn)
蝉蜕蛇解 (chán tuì shé jiě)
馋涎欲滴 (chán xián yù dī)
禅絮沾泥 (chán xū zhān ní)
谗言佞语 (chán yán nìng yǔ)
蝉翼为重,千钧为轻 (chán yì wéi zhòng qiān jūn wéi qīng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.097s