en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
13 Chengyu
唱筹量沙 (chàng chóu liáng shā)
唱对台戏 (chàng duì tái xì)
倡而不和 (chàng ér bù hè)
畅叫扬疾 (chàng jiào yáng jí)
倡情冶思 (chàng qíng yě sī)
怅然若失 (chàng rán ruò shī)
怅然自失 (chàng rán zì shī)
唱沙作米 (chàng shā zuò mǐ)
畅所欲为 (chàng suǒ yù wéi)
畅所欲言 (chàng suǒ yù yán)
畅通无阻 (chàng tōng wú zǔ)
畅行无碍 (chàng xíng wú ài)
畅行无阻 (chàng xíng wú zǔ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.018s