en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
扯鼓夺旗 (chě gǔ duó qí)
撦鼓夺旗 (chě gǔ duó qí)
扯空砑光 (chě kōng yà guāng)
扯篷拉纤 (chě péng lā qiàn)
扯旗放炮 (chě qí fàng pào)
扯纤拉烟 (chě qiàn lā yān)
扯顺风旗 (chě shǔn fēng qí)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.031s