en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
澈底澄清 (chè dǐ chéng qīng)
掣襟露肘 (chè jīn lù zhǒu)
彻里彻外 (chè lǐ chè wài)
彻里至外 (chè lǐ zhì wài)
彻内彻外 (chè nèi chè wài)
彻上彻下 (chè shàng chè xià)
彻首彻尾 (chè shǒu chè wěi)
彻头彻尾 (chè tóu chè wěi)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s