en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
瞋目扼腕 (chēn mù è wàn)
瞋目搤腕 (chēn mù è wàn)
嗔目切齿 (chēn mù qiē chǐ)
瞋目切齿 (chēn mù qiè chǐ)
瞋目竖眉 (chēn mù shù méi)
瞋目张胆 (chēn mù zhāng dǎn)
嗔拳不打笑面 (chēn quán bù dǎ xiào miàn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s