en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
秤不离铊 (chèng bù lí tā)
秤不离砣 (chèng bù lí tuó)
秤锤落井 (chèng chuí luò jǐng)
秤平斗满 (chèng píng dǒu mǎn)
秤砣虽小压千斤 (chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn)
秤薪量水 (chèng xīn liàng shuǐ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s