en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
57 Chengyu
持螯把酒 (chí áo bǎ jiǔ)
驰骋疆场 (chí chěng jiāng chǎng)
迟迟吾行 (chí chí wú xíng)
持筹握算 (chí chóu wò suàn)
踟蹰不前 (chí chú bù qián)
持刀动杖 (chí dāo dòng zhàng)
驰风骋雨 (chí fēng chěng yǔ)
弛高骛远 (chí gāo wù yuǎn)
驰高鹜远 (chí gāo wù yuǎn)
持戈试马 (chí gē shì mǎ)
持衡拥璇 (chí héng yōng xuán)
迟徊不决 (chí huái bù jué)
迟徊观望 (chí huái guān wàng)
迟回观望 (chí huí guān wàng)
弛魂宕魄 (chí hún dàng pò)
驰魂宕魄 (chí hún dàng pò)
驰魂夺魄 (chí hún duó pò)
池酒林胾 (chí jiǔ lín zì)
持久之计 (chí jiǔ zhī jì)
持蠡测海 (chí lí cè hǎi)
持禄养交 (chí lù yǎng jiāo)
持论公允 (chí lùn gōng yǔn)
驰马试剑 (chí mǎ shì jiàn)
持满戒盈 (chí mǎn jiè yíng)
迟眉钝眼 (chí méi dùn yǎn)
驰名当世 (chí míng dāng shì)
驰名天下 (chí míng tiān xià)
驰名中外 (chí míng zhōng wài)
迟暮之年 (chí mù zhī nián)
持平之论 (chí píng zhī lùn)
持权合变 (chí quán hé biàn)
持人长短 (chí rén cháng duǎn)
迟日旷久 (chí rì kuàng jiǔ)
驰声走誉 (chí shēng zǒu yù)
弛声走誉 (chí shēng zǒu yù)
持橐簪笔 (chí tuó zān bǐ)
持危扶颠 (chí wēi fú diān)
迟疑不定 (chí yí bù dìng)
迟疑不断 (chí yí bù duàn)
迟疑不决 (chí yí bù jué)
迟疑顾望 (chí yí gù wàng)
迟疑观望 (chí yí guān wàng)
迟疑未决 (chí yí wèi jué)
持盈保泰 (chí yíng bǎo tài)
持盈守成 (chí yíng shǒu chéng)
池鱼林木 (chí yú lín mù)
池鱼笼鸟 (chí yú lóng niǎo)
池鱼幕燕 (chí yú mù yàn)
池鱼堂燕 (chí yú táng yàn)
池鱼之祸 (chí yú zhī huò)
池鱼之虑 (chí yú zhī lǜ)
池鱼之殃 (chí yú zhī yāng)
持斋把素 (chí zhāi bǎ sù)
持正不阿 (chí zhèng bù ā)
持之以恒 (chí zhī yǐ héng)
持之有故 (chí zhī yǒu gù)
驰志伊吾 (chí zhì yī wú)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.07s