en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
67 Chengyu
齿白唇红 (chǐ bái chún hóng)
尺板斗食 (chǐ bǎn dòu shí)
尺壁寸阴 (chǐ bì cùn yīn)
齿弊舌存 (chǐ bì shé cún)
尺兵寸铁 (chǐ bīng cùn tiě)
尺波电谢 (chǐ bō diàn xiè)
尺布斗粟 (chǐ bù dǒu sù)
尺步绳趋 (chǐ bù shéng qū)
侈侈不休 (chǐ chǐ bù xiū)
尺椽片瓦 (chǐ chuán piàn wǎ)
尺寸之功 (chǐ cù zhī gōng)
尺寸可取 (chǐ cùn kě qǔ)
尺寸千里 (chǐ cùn qiān lǐ)
尺寸之柄 (chǐ cùn zhī bǐng)
尺寸之地 (chǐ cùn zhī dì)
尺短寸长 (chǐ duǎn cù cháng)
侈恩席宠 (chǐ ēn xí chǒng)
尺二秀才 (chǐ èr xiù cái)
尺二冤家 (chǐ èr yuān jia)
尺幅寸缣 (chǐ fú cùn jiān)
尺幅千里 (chǐ fú qiān lǐ)
齿甘乘肥 (chǐ gān chéng féi)
齿过肩随 (chǐ guò jiān suí)
齿豁头童 (chǐ huō tóu tóng)
尺蠖求伸 (chǐ huò qiú shēn)
尺籍伍符 (chǐ jí wǔ fú)
齿颊挂人 (chǐ jiá guà rén)
齿颊生香 (chǐ jiá shēng xiāng)
齿剑如归 (chǐ jiàn rú guī)
耻居人下 (chǐ jū rén xià)
耻居王后 (chǐ jū wáng hòu)
侈丽闳衍 (chǐ lì hóng yǎn)
齿落舌钝 (chǐ luò shé dùn)
侈人观听 (chǐ rén guān tīng)
齿如编贝 (chǐ rú biān bèi)
齿如含贝 (chǐ rú hán bèi)
齿如齐贝 (chǐ rú qí bèi)
齿若编贝 (chǐ ruò biān bèi)
尺山寸水 (chǐ shān cùn shuǐ)
齿少气锐 (chǐ shǎo qì ruì)
齿少气鋭 (chǐ shǎo qì ruì)
齿少心锐 (chǐ shǎo xīn ruì)
齿少心鋭 (chǐ shǎo xīn ruì)
尺树寸泓 (chǐ shù cùn hóng)
尺水丈波 (chǐ shuǐ zhàng bō)
齿亡舌存 (chǐ wáng shé cún)
齿危发秀 (chǐ wēi fā xiù)
齿牙春色 (chǐ yá chūn sè)
齿牙为猾 (chǐ yá wéi huá)
齿牙为祸 (chǐ yá wéi huò)
齿牙馀惠 (chǐ yá yú huì)
齿牙馀慧 (chǐ yá yú huì)
齿牙余惠 (chǐ yá yú huì)
齿牙余慧 (chǐ yá yú huì)
齿牙余论 (chǐ yá yú lùn)
齿牙馀论 (chǐ yá yú lùn)
齿牙之猾 (chǐ yá zhī huá)
耻言人过 (chǐ yán rén guò)
侈衣美食 (chǐ yī měi shí)
尺蚓穿堤,能漂一邑 (chǐ yǐn chuān dī néng piāo yī yì)
尺有所短,寸有所长 (chǐ yóu suǒ duǎn cùn yóu suǒ chán)
尺有所短 (chǐ yǒu suǒ duǎn)
尺瑜寸瑕 (chǐ yú cùn xiá)
耻与哙伍 (chǐ yú kuài wǔ)
尺泽之鲵 (chǐ zé zhī ní)
尺竹伍符 (chǐ zhú wǔ fú)
侈纵偷苟 (chǐ zòng tōu gǒu)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s