en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
25 Chengyu
赤壁鏖兵 (chì bì áo bīng)
赤膊上阵 (chì bó shàng zhèn)
赤诚相待 (chì chéng xiāng dài)
赤胆忠肝 (chì dǎn zhōng gān)
赤胆忠心 (chì dǎn zhōng xīn)
赤地千里 (chì dì qiān lǐ)
叱嗟风云 (chì jiē fēng yún)
赤口白舌 (chì kǒu bái shé)
赤口毒舌 (chì kǒu dú shé)
赤口烧城 (chì kǒu shāo chéng)
赤贫如洗 (chì pín rú xǐ)
赤舌烧城 (chì shé shāo chéng)
赤身露体 (chì shēn lù tǐ)
赤身裸体 (chì shēn luǒ tǐ)
赤绳系足 (chì shéng jì zú)
敕始毖终 (chì shǐ bì zhōng)
赤手空拳 (chì shǒu kōng quán)
赤手起家 (chì shǒu qǐ jiā)
赤体上阵 (chì tǐ shàng zhèn)
赤县神州 (chì xiàn shén zhōu)
赤心报国 (chì xīn bào guó)
赤心奉国 (chì xīn fèng guó)
赤心相待 (chì xīn xiāng dài)
叱咤风云 (chì zhà fēng yún)
赤子之心 (chì zǐ zhī xīn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.033s