en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
81 Chengyu
崇本抑末 (chóng běn yì mò)
虫臂拒辙 (chóng bì jù zhé)
虫臂鼠肝 (chóng bì shǔ gān)
重操旧业 (chóng cāo jiù yè)
重床迭架 (chóng chuáng dié jià)
重床叠架 (chóng chuáng dié jià)
重床迭屋 (chóng chuáng dié wū)
重床叠屋 (chóng chuáng dié wū)
重蹈覆辙 (chóng dǎo fù zhé)
重睹天日 (chóng dǔ tiān rì)
重关击柝 (chóng guān jī tuò)
重光累洽 (chóng guāng lèi qià)
重规迭矩 (chóng guī dié jǔ)
重规叠矩 (chóng guī dié jǔ)
重珪叠组 (chóng guī dié zǔ)
重圭叠组 (chóng guī dié zǔ)
重珪迭组 (chóng guī dié zǔ)
重规累矩 (chóng guī lèi jǔ)
重规沓矩 (chóng guī tà jǔ)
重规袭矩 (chóng guī xí jǔ)
重迹屏气 (chóng jì bǐng qì)
重见天日 (chóng jiàn tiān rì)
重金兼紫 (chóng jīn jiān zǐ)
重金袭汤 (chóng jīn xí tāng)
重理旧业 (chóng lǐ jiù yè)
重峦迭巘 (chóng luán dié yǎn)
重峦叠巘 (chóng luán dié yǎn)
重峦迭嶂 (chóng luán dié zhàng)
重峦叠嶂 (chóng luán dié zhàng)
重峦复嶂 (chóng luán fù zhàng)
崇论吰议 (chóng lùn hóng yì)
崇论宏议 (chóng lùn hóng yì)
崇论闳议 (chóng lùn hóng yì)
崇论谹议 (chóng lùn hóng yì)
重门击柝 (chóng mén jī tuò)
重明继焰 (chóng míng jì yàn)
虫鸣螽跃 (chóng míng zhōng yuè)
重葩累藻 (chóng pā lèi zǎo)
重纰貤缪 (chóng pī yí miù)
重起炉灶 (chóng qǐ lú zào)
重三叠四 (chóng sān dié sì)
重三迭四 (chóng sān dié sì)
虫沙猿鹤 (chóng shā yuán hè)
重山复岭 (chóng shān fù lǐng)
重山复水 (chóng shān fù shuǐ)
崇山峻岭 (chóng shān jùn lǐng)
重山峻岭 (chóng shān jùn lǐng)
重生父母 (chóng shēng fù mǔ)
重生爷娘 (chóng shēng yé niáng)
重手累足 (chóng shǒu lěi zú)
虫书鸟迹 (chóng shū niǎo jì)
虫书鸟篆 (chóng shū niǎo zhuàn)
重温旧梦 (chóng wēn jiù mèng)
重温旧业 (chóng wēn jiù yè)
重熙累绩 (chóng xī lěi jì)
重熙累洽 (chóng xī lěi qià)
重熙累盛 (chóng xī lěi shèng)
重熙累叶 (chóng xī lěi yè)
重兴旗鼓 (chóng xīng qí gǔ)
崇雅黜浮 (chóng yǎ chù fú)
重岩迭障 (chóng yán dié zhàng)
重岩叠障 (chóng yán dié zhàng)
重岩叠嶂 (chóng yán dié zhàng)
虫言鸟迹 (chóng yán niǎo jì)
崇洋媚外 (chóng yáng mèi wài)
虫叶成字 (chóng yè chéng zì)
重裀列鼎 (chóng yīn liè dǐng)
崇墉百雉 (chóng yōng bǎi zhì)
虫鱼之学 (chóng yù zhī xué)
重垣迭锁 (chóng yuán dié suǒ)
重垣叠锁 (chóng yuán dié suǒ)
重增其放 (chóng zēng qí fàng)
重振旗鼓 (chóng zhèn qí gǔ)
重整旗鼓 (chóng zhěng qí gǔ)
重纸累札 (chóng zhǐ lèi zhá)
重足屏气 (chóng zú bǐng qì)
重足屏息 (chóng zú bǐng xī)
重足而立 (chóng zú ér lì)
重足而立,侧目而视 (chóng zú ér lì cè mù ér shì)
重足累息 (chóng zú lèi xī)
重足一迹 (chóng zú yī jì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.019s