en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
丑类恶物 (chǒu lèi è wù)
丑声远播 (chǒu shēng yuǎn bō)
丑态百出 (chǒu tài bǎi chū)
丑态毕露 (chǒu tài bì lù)
丑媳妇总得见公婆 (chǒu xí fù zǒng dejiàn gōng pó)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.525s