en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
臭不可当 (chòu bù kě dāng)
臭不可闻 (chòu bù kě wén)
臭腐神奇 (chòu fǔ shén qí)
臭名远扬 (chòu míng yuǎn yáng)
臭名昭彰 (chòu míng zhāo zhāng)
臭名昭著 (chòu míng zhāo zhù)
臭肉来蝇 (chòu ròu lái yíng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.03s