en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
121 Chengyu
出尘不染 (chū chén bù rǎn)
出陈易新 (chū chén yì xīn)
出丑放乖 (chū chǒu fàng guāi)
出丑扬疾 (chū chǒu yáng jí)
出出律律 (chū chū lǜ lǜ)
初出茅庐 (chū chū máo lú)
出处进退 (chū chǔ jìn tuì)
出处殊途 (chū chǔ shū tú)
出处殊涂 (chū chǔ shū tú)
出处语默 (chū chǔ yǔ mò)
出词吐气 (chū cí tǔ qì)
出敌不意 (chū dí bù yì)
出敌意外 (chū dí yì wài)
出尔反尔 (chū ěr fǎn ěr)
初发芙蓉 (chū fā fú róng)
出凡入胜 (chū fán rù shèng)
出公忘私 (chū gōng wàng sī)
出谷迁乔 (chū gǔ qiān qiáo)
出乖露丑 (chū guāi lù chǒu)
出乖弄丑 (chū guāi nòng chǒu)
出鬼入神 (chū guǐ rù shén)
出何典记 (chū hé diǎn jì)
出何经典 (chū hé jīng diǎn)
出乎反乎 (chū hū fǎn hū)
出乎意表 (chū hū yì biǎo)
出乎意料 (chū hū yì liào)
出乎意外 (chū hū yì wài)
出乎预料 (chū hū yù liào)
出将入相 (chū jiàng rù xiàng)
出口成章 (chū kǒu chéng zhāng)
出口入耳 (chū kǒu rù ěr)
出口伤人 (chū kǒu shāng rén)
出类拔萃 (chū lèi bá cuì)
樗栎庸材 (chū lì yōng cái)
初露锋芒 (chū lù fēng máng)
初露头角 (chū lù tóu jiǎo)
出卖灵魂 (chū mài líng hún)
出门合辙 (chū mén hé zhé)
出门如宾 (chū mén rú bīn)
出门应辙 (chū mén yīng zhé)
出没不常 (chū mò bù cháng)
出没无常 (chū mò wú cháng)
出谋划策 (chū móu huà cè)
出谋画策 (chū móu huà cè)
出谋献策 (chū móu xiàn cè)
出纳之吝 (chū nà zhī lìn)
出内之吝 (chū nèi zhī lìn)
出奴入主 (chū nú rù zhǔ)
出其不备 (chū qí bù bèi)
出奇不穷 (chū qí bù qióng)
出其不意 (chū qí bù yì)
出其不意,攻其不备 (chū qí bù yì gōng qí bù bèi)
出其不意,攻其无备 (chū qí bù yì gōng qí wú bèi)
出其不意,掩其不备 (chū qí bù yì yǎn qí bù bèi)
出其不虞 (chū qí bù yú)
出奇划策 (chū qí huá cè)
出奇取胜 (chū qí qǔ shèng)
出奇无穷 (chū qí wú qióng)
出奇制胜 (chū qí zhì shèng)
出奇致胜 (chū qí zhì shèng)
出浅入深 (chū qiǎn rù shēn)
出群拔萃 (chū qún bá cuì)
出人头地 (chū rén tóu dì)
出人望外 (chū rén wàng wài)
出人意表 (chū rén yì biǎo)
出人意料 (chū rén yì liào)
出人意外 (chū rén yì wài)
出入将相 (chū rù jiāng xiāng)
出入人罪 (chū rù rén zuì)
出入神鬼 (chū rù shén guǐ)
出入生死 (chū rù shēng sǐ)
出入无间 (chū rù wú jiān)
出山泉水 (chū shān quán shuǐ)
出神入定 (chū shén rù dìng)
出神入化 (chū shén rù huà)
初生犊儿 (chū shēng dú)
初生犊 (chū shēng dú)
初生牛犊不怕虎 (chū shēng niú dú bù pà hǔ)
出生入死 (chū shēng rù sǐ)
初生之犊 (chū shēng zhī dú)
初生之犊不惧虎 (chū shēng zhī dú bù jù hǔ)
初生之犊不畏虎 (chū shēng zhī dú bù wèi hǔ)
出圣入神 (chū shèng rù shén)
出师不利 (chū shī bù lì)
出师无名 (chū shī wú míng)
出师有名 (chū shī yǒu míng)
出世超凡 (chū shì chāo fán)
初试锋芒 (chū shì fēng máng)
出世离群 (chū shì lí qún)
出手得卢 (chū shǒu dé lú)
出水芙蓉 (chū shuǐ fú róng)
出死断亡 (chū sǐ duàn wáng)
出死入生 (chū sǐ rù shēng)
出头露面 (chū tóu lù miàn)
出头之日 (chū tóu zhī rì)
出文入武 (chū wén rù wǔ)
出污泥而不染 (chū wū ní ér bù rǎn)
初写黄庭 (chū xiě huáng tíng)
出言不逊 (chū yán bù xùn)
出言成章 (chū yán chéng zhāng)
出言吐词 (chū yán tǔ cí)
出言吐气 (chū yán tǔ qì)
出言吐语 (chū yán tǔ yǔ)
出言无状 (chū yán wú zhuàng)
出言有章 (chū yán yǒu zhāng)
出一头地 (chū yī tóu dì)
出夷入险 (chū yí rù xiǎn)
出以公心 (chū yǐ gōng xīn)
出幽迁乔 (chū yōu qiān qiáo)
出幽升高 (chū yōu shēng gāo)
出有入无 (chū yǒu rù wú)
出淤泥而不染 (chū yū ní ér bù rǎn)
出舆入辇 (chū yú rù niǎn)
出于无奈 (chū yú wú nài)
出于意表 (chū yú yì biǎo)
出于意外 (chū yú yì wài)
出语成章 (chū yǔ chéng zhāng)
出云入泥 (chū yún rù ní)
出震继离 (chū zhèn jì lí)
出自意外 (chū zì yì wài)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.033s