en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
疮好忘痛 (chuāng hǎo wàng tòng)
窗间过马 (chuāng jiān guò mǎ)
疮疥之疾 (chuāng jiè zhī jí)
创巨痛深 (chuāng jù tòng shēn)
窗明几净 (chuāng míng jī jìng)
疮痍满目 (chuāng yí mǎn mù)
疮痍弥目 (chuāng yí mí mù)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s