en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
怆地呼天 (chuàng dì hū tiān)
创钜痛仍 (chuàng jù tòng réng)
创巨痛仍 (chuàng jù tòng réng)
创钜痛深 (chuàng jù tòng shēn)
创剧痛深 (chuàng jù tòng shēn)
怆然涕下 (chuàng rán tì xià)
怆天呼地 (chuàng tiān hū dì)
创业垂统 (chuàng yè chuí tǒng)
创业维艰 (chuàng yè wéi jiān)
创意造言 (chuàng yì zào yán)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s