en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
50 Chengyu
春冰虎尾 (chūn bīng hǔ wěi)
春蚕到死丝方尽 (chūn cán dào sǐ sī fāng jìn)
春风得意 (chūn fēng dé yì)
春风风人 (chūn fēng fèng rén)
春风和气 (chūn fēng hé qì)
春风化雨 (chūn fēng huà yǔ)
春风满面 (chūn fēng mǎn miàn)
春风夏雨 (chūn fēng xià yǔ)
春风野火 (chūn fēng yě huǒ)
春风一度 (chūn fēng yī dù)
春风沂水 (chūn fēng yí shuǐ)
春风雨露 (chūn fēng yǔ lù)
春光漏泄 (chūn guāng lòu xiè)
春光明媚 (chūn guāng míng mèi)
春寒料峭 (chūn hán liào qiào)
春和景明 (chūn hé jǐng míng)
春花秋实 (chūn huā qiū shí)
春花秋月 (chūn huā qiū yuè)
春华秋实 (chūn huá qiū shí)
春晖寸草 (chūn huī cùn cǎo)
春回大地 (chūn huí dà dì)
春兰秋菊 (chūn lán qiū jú)
春露秋霜 (chūn lù qiū shuāng)
春满人间 (chūn mǎn rén jiān)
春梦无痕 (chūn mèng wú hén)
春暖花开 (chūn nuǎn huā kāi)
春暖花香 (chūn nuǎn huā xiāng)
春葩丽藻 (chūn pā lì zǎo)
春秋笔法 (chūn qiū bǐ fá)
春秋鼎盛 (chūn qiū dǐng shèng)
春秋无义战 (chūn qiū wú yì zhàn)
春去秋来 (chūn qù qiū lái)
春色撩人 (chūn sè liáo rén)
春色满园 (chūn sè mǎn yuán)
春山如笑 (chūn shān rú xiào)
春蛇秋蚓 (chūn shé qiū yǐn)
春深似海 (chūn shēn sì hǎi)
春生秋杀 (chūn shēng qiū shā)
春生夏长,秋收冬藏 (chūn shēng xià zhǎng qiū shōu dōng cáng)
春树暮云 (chūn shù mù yún)
春诵夏弦 (chūn sòng xià xián)
春笋怒发 (chūn sǔn mù fā)
椿庭萱室 (chūn tíng xuān shì)
春蛙秋蝉 (chūn wā qiū chán)
春宵一刻 (chūn xiāo yī kè)
椿萱并茂 (chūn xuān bìng mào)
春意盎然 (chūn yì àng rán)
春意阑珊 (chūn yì lán shān)
春蚓秋蛇 (chūn yǐn qiū shé)
春雨如油 (chūn yǔ rú yóu)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.021s