en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
绰绰有余 (chuò chuò yǒu yú)
绰绰有裕 (chuò chuò yǒu yù)
惙怛伤悴 (chuò dá shāng cuì)
辍毫栖牍 (chuò háo qī dú)
绰然有余 (chuò rán yǒu yú)
啜食吐哺 (chuò shí tǔ bǔ)
啜菽饮水 (chuò shū yǐn shuǐ)
逴俗绝物 (chuò sú jué wù)
啜英咀华 (chuò yīng jǔ huá)
绰有余暇 (chuò yǒu yú xiá)
绰有余裕 (chuò yǒu yú yù)
绰约多姿 (chuò yuē duō zī)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.444s