en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
20 Chengyu
此唱彼和 (cǐ chàng bǐ hè)
此处不留人,会有留人处 (cǐ chǔ bù liú rén huì yǒu liú rén chǔ)
此处不留人,自有留人处 (cǐ chǔ bù liú rén zì yǒu liú rén chǔ)
此地无银三百两 (cǐ dì wú yín sān bǎi liǎng)
此动彼应 (cǐ dòng bǐ yīng)
此而可忍,孰不可忍 (cǐ ér kě rěn shú bù kě rěn)
此发彼应 (cǐ fā bǐ yīng)
此风不可长 (cǐ fēng bù kě zhǎng)
此伏彼起 (cǐ fú bǐ qǐ)
此恨绵绵 (cǐ hèn mián mián)
此呼彼应 (cǐ hū bǐ yīng)
此疆尔界 (cǐ jiāng ěr jiè)
此界彼疆 (cǐ jiè bǐ jiāng)
此起彼伏 (cǐ qǐ bǐ fú)
此起彼落 (cǐ qǐ bǐ luò)
此事体大 (cǐ shì tǐ dà)
此问彼难 (cǐ wèn bǐ nán)
此一时,彼一时 (cǐ yī shí bǐ yī shí)
此一时彼一时 (cǐ yī shí bǐ yī shí)
此中三昧 (cǐ zhōng sān mèi)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.051s