en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
刺刺不休 (cì cì bù xiū)
刺股读书 (cì gǔ dú shū)
刺股悬梁 (cì gǔ xuán liáng)
刺虎持鹬 (cì hǔ chí yù)
赐茅授土 (cì máo shòu tǔ)
赐墙及肩 (cì qiáng jí jiān)
刺上化下 (cì shàng huà xià)
刺心刻骨 (cì xīn kè gǔ)
刺心裂肝 (cì xīn liè gān)
刺心切骨 (cì xīn qiè gǔ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.019s