en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
攒锋聚镝 (cuán fēng jù dí)
攒零合整 (cuán líng hé zhěng)
攒眉蹙额 (cuán meicù é)
攒三集五 (cuán sān jí wǔ)
攒三聚五 (cuán sān jù wǔ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s