en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
39 Chengyu
寸兵尺铁 (cùn bīng chǐ tiě)
寸步不离 (cùn bù bù lí)
寸步不让 (cùn bù bù ràng)
寸步难行 (cùn bù nán xíng)
寸步难移 (cùn bù nán yí)
寸步千里 (cùn bù qiān lǐ)
寸草不留 (cùn cǎo bù liú)
寸草不生 (cùn cǎo bù shēng)
寸草春晖 (cùn cǎo chūn huī)
寸草衔结 (cùn cǎo xián jié)
寸长尺短 (cùn cháng chǐ duǎn)
寸长尺技 (cùn cháng chǐ jì)
寸长片善 (cùn cháng piàn shàn)
寸地尺天 (cùn dì chǐ tiān)
寸积铢累 (cùn jī zhū lěi)
寸进尺退 (cùn jìn chǐ tuì)
寸利必得 (cùn lì bì dé)
寸量铢称 (cùn liáng zhū chēng)
寸木岑楼 (cùn mù cén lóu)
寸男尺女 (cùn nán chǐ nǚ)
寸善片长 (cùn shàn piàn cháng)
寸丝半粟 (cùn sī bàn sù)
寸丝不挂 (cùn sī bù guà)
寸蹄尺缣 (cùn tí chǐ jiān)
寸田尺宅 (cùn tián chǐ zhái)
寸铁杀人 (cùn tiě shā rén)
寸铁在手 (cùn tiě zāi shǒu)
寸土必争 (cùn tǔ bì zhēng)
寸土不让 (cùn tǔ bù ràng)
寸土尺地 (cùn tǔ chǐ dì)
寸土尺金 (cùn tǔ chǐ jīn)
寸辖制轮 (cùn xiá zhì lún)
寸心千古 (cùn xīn qiān gǔ)
寸阴尺璧 (cùn yīn chǐ bì)
寸阴若岁 (cùn yīn ruò suì)
寸阴是惜 (cùn yīn shì xī)
寸有所长 (cùn yǒu suǒ cháng)
寸指测渊 (cùn zhǐ cè yuān)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.689s