en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
撮土焚香 (cuō gǔ fén xiāng)
撮科打哄 (cuō kē dǎ hòng)
撮科打閧 (cuō kē dǎ hòng)
搓手顿脚 (cuō shǒu dùn jiǎo)
搓手顿足 (cuō shǒu dùn zú)
蹉跎日月 (cuō tuó rì yuè)
蹉跎时日 (cuō tuó shí rì)
蹉跎岁月 (cuō tuó suì yuè)
蹉跎自误 (cuō tuó zì wù)
撮盐入火 (cuō yán rù huǒ)
撮盐入水 (cuō yán rù shuǐ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s