en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
呆里撒奸 (dāi lǐ sā jiān)
呆如木鸡 (dāi rú mù jī)
呆若木鸡 (dāi ruò mù jī)
呆似木鸡 (dāi sì mù jī)
呆头呆脑 (dāi tóu dāi nǎo)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.028s