en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
58 Chengyu
单兵孤城 (dān bīng gū chéng)
殚财竭力 (dān cái jié lì)
殚诚毕虑 (dān chéng bì lǜ)
丹墀 (dān chí)
眈眈虎视 (dān dān hǔ shì)
眈眈逐逐 (dān dān zhú zhú)
单刀赴会 (dān dāo fù huì)
单刀直入 (dān dāo zhí rù)
箪豆见色 (dān dòu jiàn sè)
丹凤朝阳 (dān fèng cháo yáng)
单鹄寡凫 (dān hú guǎ fú)
丹黄甲乙 (dān huáng jiǎ yǐ)
殚见洽闻 (dān jiàn qià wén)
单见浅闻 (dān jiàn qiǎn wén)
单孑独立 (dān jié dú lì)
殚精毕力 (dān jīng bì lì)
殚精极虑 (dān jīng jí lǜ)
殚精竭力 (dān jīng jié lì)
殚精竭虑 (dān jīng jié lǜ)
担惊忍怕 (dān jīng rěn pà)
担惊受恐 (dān jīng shòu kǒng)
耽惊受怕 (dān jīng shòu pà)
躭惊受怕 (dān jīng shòu pà)
担惊受怕 (dān jīng shòu pà)
箪醪投川 (dān láo tóu chuān)
殚谋戮力 (dān móu lù lì)
箪瓢陋室 (dān piáo lòu shì)
箪瓢陋巷 (dān piáo lòu xiàng)
箪瓢屡空 (dān piáo lǚ kōng)
箪瓢屡罄 (dān piáo lǚ qìng)
丹漆随梦 (dān qī suí mèng)
丹铅甲乙 (dān qiān jiǎ yǐ)
单枪独马 (dān qiāng dú mǎ)
单枪匹马 (dān qiāng pí mǎ)
单鎗匹马 (dān qiāng pǐ mǎ)
丹青不渝 (dān qīng bù yú)
丹青妙手 (dān qīng miào shǒu)
箪食豆羹 (dān shí dòu gēng)
丹书白马 (dān shū bái mǎ)
丹书铁契 (dān shū tiě qì)
丹书铁券 (dān shū tiě quàn)
单丝不成线 (dān sī bù chéng xiàn)
单丝不线 (dān sī bù xiàn)
殚思极虑 (dān sī jí lǜ)
箪食壶浆 (dān sì hú jiāng)
箪食壶酒 (dān sì hú jiǔ)
箪食瓢饮 (dān sì piáo yǐn)
单文孤证 (dān wén gū zhèng)
丹心碧血 (dān xīn bì xuè)
丹心如故 (dān xīn rú gù)
担雪塞井 (dān xuě sāi jǐng)
担雪填河 (dān xuě tián hé)
担雪填井 (dān xuě tián jǐng)
丹楹刻桷 (dān yíng kè jué)
单忧极瘁 (dān yōu jí cuì)
单则易折,众则难摧 (dān zé yì zhé zhòng zé nán cuī)
丹之所藏者赤 (dān zhī suǒ cáng zhě chì)
殚智竭力 (dān zhì jié lì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.022s