en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
荡产倾家 (dàng chǎn qīng jiā)
荡海拔山 (dàng hǎi bá shān)
荡魂摄魄 (dàng hún shè pò)
荡检逾闲 (dàng jiǎn yú xián)
荡检踰闲 (dàng jiǎn yú xián)
荡气回肠 (dàng qì huí cháng)
荡然无存 (dàng rán wú cún)
荡析离居 (dàng xī lí jū)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s