en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
瞪眉瞠眼 (dèng méi chēng yǎn)
瞪目哆口 (dèng mù chǐ kǒu)
瞪目结舌 (dèng mù jié shé)
澄沙汰砾 (dèng shā tài lì)
瞪眼咋舌 (dèng yǎn zé shé)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.043s