en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
丁公凿井 (dīng gōng záo jǐng)
丁是丁,卯是卯 (dīng shì dīng mǎo shì mǎo)
钉是钉,铆是铆 (dīng shì dīng mǎo shì mǎo)
钉头磷磷 (dīng tóu lín lín)
丁一卯二 (dīng yī mǎo èr)
丁一确二 (dīng yī què èr)
钉嘴铁舌 (dīng zuǐ tiě shé)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s