en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
定国安邦 (dìng guó ān bāng)
铤鹿走险 (dìng lù zǒu xiǎn)
定乱扶衰 (dìng luàn fú shuāi)
定倾扶危 (dìng qīng fú wēi)
定于一尊 (dìng yú yī zūn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.032s