en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
丢魂失魄 (diū hún shī pò)
丢盔弃甲 (diū kuī qì jiǎ)
丢盔卸甲 (diū kuī xiè jiǎ)
丢人现眼 (diū rén xiàn yǎn)
丢三拉四 (diū sān lā sì)
丢三落四 (diū sān là sì)
丢下耙儿弄扫帚 (diū xià pá ernòng sào zhǒu)
丢卒保车 (diū zú bǎo jū)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.046s