en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
65 Chengyu
独霸一方 (dú bà yī fāng)
独步当时 (dú bù dāng shí)
独步当世 (dú bù dāng shì)
读不舍手 (dú bù shě shǒu)
独步天下 (dú bù tiān xià)
独步一时 (dú bù yī shí)
独出机杼 (dú chū jī zhù)
独出己见 (dú chū jǐ jiàn)
独出新裁 (dú chū xīn cái)
独出心裁 (dú chū xīn cái)
独此一家,别无分店 (dú cǐ yī jiā bié wú fēn diàn)
独胆英雄 (dú dǎn yīng xióng)
独当一面 (dú dāng yī miàn)
独到之处 (dú dào zhī chù)
独得之见 (dú dé zhī jiàn)
独断独行 (dú duàn dú xíng)
独断专行 (dú duàn zhuān xíng)
独夫民贼 (dú fū mín zéi)
毒赋剩敛 (dú fù shèng liǎn)
独鹤鸡羣 (dú hè jī qún)
独鹤鸡群 (dú hè jī qún)
独茧抽丝 (dú jiǎn chōu sī)
独具匠心 (dú jù jiàng xīn)
独具只眼 (dú jù zhī yǎn)
独来独往 (dú lái dú wǎng)
独揽大权 (dú lǎn dà quán)
独立王国 (dú lì wáng guó)
独立自主 (dú lì zì zhǔ)
毒泷恶雾 (dú lóng è wù)
毒魔狠怪 (dú mó hěn guài)
独木不成林 (dú mù bù chéng lín)
独木不林 (dú mù bù lín)
犊牧采薪 (dú mù cǎi xīn)
独木难支 (dú mù nán zhī)
独辟蹊径 (dú pì xī jìng)
独善其身 (dú shàn qí shēn)
独善吾身 (dú shàn wú shēn)
独善一身 (dú shàn yī shēn)
毒蛇猛兽 (dú shé měng shòu)
独是独非 (dú shì dú fēi)
毒手尊前 (dú shǒu zūn qián)
毒手尊拳 (dú shǒu zūn quán)
读书百遍,其义自见 (dú shū bǎi biàn qí yì zì xiàn)
读书得间 (dú shū dé jiàn)
读书君子 (dú shū jūn zǐ)
读书破万卷 (dú shū pò wàn juàn)
读书三到 (dú shū sān dào)
读书三余 (dú shū sān yú)
读书种子 (dú shū zhǒng zǐ)
独竖一帜 (dú shù yī zhì)
独树一帜 (dú shù yī zhì)
独往独来 (dú wǎng dú lái)
黩武穷兵 (dú wǔ qióng bīng)
独行独断 (dú xíng dú duàn)
独行踽踽 (dú xíng jǔ jǔ)
独行其道 (dú xíng qí dào)
独行其是 (dú xíng qí shì)
独学寡闻 (dú xué guǎ wén)
独一无二 (dú yī wú èr)
独异于人 (dú yì yú rén)
独有千古 (dú yǒu qiān gǔ)
独有千秋 (dú yòu qiān qiū)
独运匠心 (dú yùn jiàng xīn)
独占鳌头 (dú zhàn áo tóu)
独坐愁城 (dú zuò chóu chéng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.029s