en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
57 Chengyu
杜弊清源 (dù bì qīng yuán)
度长絜大 (dù cháng xié dà)
度长絜短 (dù cháng xié duǎn)
杜断房谋 (dù duàn fáng móu)
杜耳恶闻 (dù ěr è wén)
蠹国病民 (dù guó bìng mín)
蠹国残民 (dù guó cán mín)
蠹国害民 (dù guó hài mín)
蠹国耗民 (dù guó hào mín)
蠹国嚼民 (dù guó jiáo mín)
蠹国殃民 (dù guó yāng mín)
度己失期 (dù jǐ shī qī)
蠹简遗编 (dù jiǎn yí biān)
杜渐除微 (dù jiàn chú wēi)
杜渐防萌 (dù jiàn fáng méng)
杜渐防微 (dù jiàn fáng wēi)
蠹居棋处 (dù jū qí chǔ)
蠹居棊处 (dù jū què chǔ)
杜鹃啼血 (dù juān tí xuě)
杜绝后患 (dù jué hòu huàn)
杜绝人事 (dù jué rén shì)
杜绝言路 (dù jué yán lù)
杜口裹足 (dù kǒu guǒ zú)
杜口结舌 (dù kǒu jié shé)
杜口绝言 (dù kǒu jué yán)
杜口絶言 (dù kǒu jué yán)
杜口吞声 (dù kǒu tūn shēng)
杜口无言 (dù kǒu wú yán)
肚里蛔虫 (dù lǐ huí chóng)
肚里泪下 (dù lǐ lèi xià)
杜门不出 (dù mén bù chū)
杜门晦迹 (dù mén huì jì)
杜门绝迹 (dù mén jué jì)
杜门絶迹 (dù mén jué jì)
杜门绝客 (dù mén jué kè)
杜门絶客 (dù mén jué kè)
杜门面壁 (dù mén mianbì)
杜门屏迹 (dù mén píng jì)
杜门却扫 (dù mén què sǎo)
杜门谢客 (dù mén xiè kè)
杜门自絶 (dù mén zì jué)
杜门自绝 (dù mén zì jué)
杜门自守 (dù mén zì shòu)
蠹民梗政 (dù mín gěng zhèng)
杜默为诗 (dù mò wéi shī)
妒能害贤 (dù néng hài xián)
度日如年 (dù rì rú nián)
度日如岁 (dù rì rú suì)
度外之人 (dù wài zhī rén)
杜微慎防 (dù wēi shèn fáng)
杜隙防微 (dù xī fāng wēi)
妒贤嫉能 (dù xián jí néng)
妒贤疾能 (dù xián jí néng)
蠹政病民 (dù zhèng bìng mín)
蠹政害民 (dù zhèng hài mín)
蠹众木折 (dù zhòng mù zhé)
蠹啄剖梁柱 (dù zhuó pōu liáng zhù)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s