en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
敦本务实 (dūn běn wù shí)
敦风厉俗 (dūn fēng lì sú)
敦默寡言 (dūn mò guǎ yán)
敦诗说礼 (dūn shī shuō lǐ)
敦世厉俗 (dūn shì lì sú)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.02s