en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
度德量力 (duó dé liàng lì)
度己以绳 (duó jǐ yǐ shéng)
夺眶而出 (duó kuàng ér chū)
夺门而出 (duó mén ér chū)
夺其谈经 (duó qí tán jīng)
夺人所好 (duó rén suǒ hào)
夺胎换骨 (duó tāi huàn gǔ)
夺席谈经 (duó xí tán jīng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.844s