en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
46 Chengyu
迩安远至 (ěr ān yuǎn zhì)
耳边风 (ěr biān fēng)
耳鬓撕磨 (ěr bìn sī mó)
耳鬓厮磨 (ěr bìn sī mó)
耳鬓斯磨 (ěr bìn sī mó)
耳聪目明 (ěr cōng mù míng)
耳根清浄 (ěr gēn qīng jìng)
耳根清净 (ěr gēn qīng jìng)
耳红面赤 (ěr hóng miàn chì)
耳后风生 (ěr hòu fēng shēng)
耳后生风 (ěr hòu shēng fēng)
耳满鼻满 (ěr mǎn bí mǎn)
耳目闭塞 (ěr mù bì sāi)
耳目股肱 (ěr mù gǔ gōng)
耳目一新 (ěr mù yī xīn)
耳目昭彰 (ěr mù zhāo zhāng)
耳目众多 (ěr mù zhòng duō)
耳旁风 (ěr páng fēng)
耳染目濡 (ěr rǎn mù rú)
耳濡目击 (ěr rú mù jī)
耳濡目及 (ěr rú mù jí)
耳濡目染 (ěr rǔ mù rǎn)
尔汝之交 (ěr rǔ zhī jiāo)
耳软心活 (ěr ruǎn xīn huó)
耳食之论 (ěr shí zhī lùn)
耳食之谈 (ěr shí zhī tán)
耳食之言 (ěr shí zhī yán)
耳视目食 (ěr shì mù shí)
耳视目听 (ěr shì mù tīng)
耳熟能详 (ěr shú néng xiáng)
耳提面命 (ěr tí miàn mìng)
耳提面训 (ěr tí miàn xùn)
耳听八方 (ěr tīng bā fāng)
耳听心受 (ěr tīng xīn shòu)
耳闻不如面见 (ěr wén bù rú miàn jiàn)
耳闻不如目见 (ěr wén bù rú mù jiàn)
耳闻目睹 (ěr wén mù dǔ)
耳闻目击 (ěr wén mù jī)
耳闻目见 (ěr wén mù jiàn)
耳闻目览 (ěr wén mù lǎn)
耳闻目染 (ěr wén mù rǎn)
耳闻是虚,眼观为实 (ěr wén shì xū yǎn guān wéi shí)
耳闻眼见 (ěr wén yǎn jiàn)
耳闻则诵 (ěr wén zé sòng)
尔虞我诈 (ěr yú wǒ zhà)
尔诈我虞 (ěr zhà wǒ yú)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.017s