en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
23 Chengyu
二八佳人 (èr bā jiā rén)
二把刀 (èr bǎ dāo)
二分明月 (èr fēn míng yuè)
二缶钟惑 (èr fǒu zhōng huò)
二缶锺惑 (èr fǒu zhōng huò)
二虎相斗,必有一伤 (èr hǔ xiāng dòu bì yǒu yī shāng)
二话不说 (èr huà bù shuō)
二惠竞爽 (èr huì jìng shuǎng)
二龙戏珠 (èr lóng xì zhū)
二满三平 (èr mǎn sān píng)
二人同心,其利断金 (èr rén tóng xīn qí lì duàn jīn)
二三君子 (èr sān jūn zǐ)
二三其德 (èr sān qí dé)
二三其意 (èr sān qí yì)
二竖为虐 (èr shù wéi nüè)
二桃杀三士 (èr táo shā sān shì)
二童一马 (èr tóng yī mǎ)
二心两意 (èr xīn liǎng yì)
二心三意 (èr xīn sān yì)
二姓之好 (èr xìng zhī hǎo)
二一添作五 (èr yī tiān zuò wǔ)
二者不可得兼 (èr zhě bù kě dé jiān)
佴之蚕室 (èr zhī cán shì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.079s