en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
伐冰之家 (fá bīng zhī jiā)
罚不当罪 (fá bù dāng zuì)
罚不责众 (fá bù zé zhòng)
伐功矜能 (fá gōng jīn néng)
伐毛换髓 (fá máo huàn suǐ)
伐毛洗髓 (fá máo xǐ suǐ)
伐性之斧 (fá xìng zhī fǔ)
罚一劝百 (fá yī quàn bǎi)
伐异党同 (fá yì dǎng tóng)
伐罪吊民 (fá zuì diào mín)
伐罪吊人 (fá zuì diào rén)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s